Εγχειρίδιο Χρήσης

Στα πλαίσια της νέας Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Υποβολή Αιτήσεων των Υποψηφίων Εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης προκειμένου να προσληφθούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) της ΓΓΔΒΜ του ΥΠΑΙΘ, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://iekteachers.sch.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που διαθέτουν, διαφορετικά να τον αναζητήσουν μέσω της πύλης http://www.amka.gr. Αν κάποιος δε διαθέτει ή δε γνωρίζει τον αριθμό αυτό αποκλείεται από το να υποβάλει αίτηση σε κάποιο ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ της επιλογής του.

Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ο ΑΜΚΑ και ένας κωδικός της επιλογής του εκάστοτε υποψηφίου. Αυτός γνωστοποιείται με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί κατά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα προσωπικών δεδομένων (βήμα 1 από 4), όπου εισάγει τα στοιχεία που απαιτούνται (είναι όλα υποχρεωτικά) και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω του κουμπιού «Επόμενο» στη σελίδα με τα στοιχεία εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας που πρέπει να καταχωρίσει (βήμα 2 από 4). Ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο γνώσεων του εκάστοτε υποψηφίου εμφανίζεται η κατάλληλη φόρμα για την εισαγωγή των δεδομένων εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας. Στη συνέχεια και αφού πατήσει στο κουμπί «Επόμενο» (βήμα 3 από 4) καλείται να δηλώσει τα κοινωνικά κριτήρια που τον χαρακτηρίζουν και αν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και πόση είναι αυτή. Με το πάτημα του κουμπιού στη σελίδα αυτή καταχωρείται η αίτηση του υποψηφίου και εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής Καταχώριση» (βήμα 4 από 4).

Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει ένα έγκυρο αντίγραφο της αίτησής του με τον αριθμό πρωτοκόλλου που αποδίδει αυτόματα το σύστημα, ενώ λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης για την επιτυχή διεκπεραίωσή της. Στη συνέχεια, αν επιθυμεί να τροποποιήσει την αίτησή του μπορεί να το πράξει μόνο αν διαθέτει τον ΑΜΚΑ και τον ειδικό κωδικό (Κλειδάριθμο) που επέλεξε. Η τροποποίηση είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ενώ ο υποψήφιος μπορεί να κάνει όσες τροποποιήσεις επιθυμεί και το σύστημα θα αποθηκεύσει αποκλειστικά και μόνο την τελευταία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος θεωρεί ότι η αίτηση του δεν είναι ορθή ή επιθυμεί να τη διαγράψει, πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης.

Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων θα προκύψει μια κατάταξη με βάση συγκεκριμένους κανόνες  μοριοδότησης και θα δοθεί για την τελική επιλογή των εκπαιδευτών για το έτος 2013-14 στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.      

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας διδασκαλίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δήλωσαν στο παρόν πληροφοριακό σύστημα, στο αντίστοιχο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ, όπου με ευθύνη του διευθυντή θα πραγματοποιηθεί η διοικητική επαλήθευσή τους.

Στο φάκελο των δικαιολογητικών που θα προσκομιστεί με σκοπό να ολοκληρωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, η διαδικασία επιλογής σας, πρέπει να εσωκλείονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

Βασικός Τίτλος Σπουδών (βαθμός τίτλου)

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πτυχίου όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα.

Μεταπτυχιακό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού

Διδακτορικό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Διδακτορικού

Μεταλυκειακές Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης Μεταλυκειακών Σπουδών

Άλλες Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης των Σπουδών

Γνώσεις Ξένων Γλωσσών - Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες)

Τίτλοι Σπουδών Ξένων Γλωσσών Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) - Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

Διδακτική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Διδακτική εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Επαγγελματική εμπειρία

Οικογενειακή Κατάσταση

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Εργασιακή Κατάσταση

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Εργασιακή Κατάσταση (Άνεργος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δημόσιος Υπάλληλος, Ελ. Επαγγελματίας, κ.λπ.)

Κοινωνικά Κριτήρια

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια (Πολυτεκνία, Τριτεκνία, ΑΜΕΑ κ.λπ.)

 

Τα δικαιολογητικά των επιλεγέντων εκπαιδευτών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ”περί γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών“.